Likestilling i Sig. Halvorsen

Redegjørelse rundt statistikk og aktivitetsplikt §26

Hensikt og mål:

Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten, og likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling, uavhengig av kjønn.

 

Ansvarlig: HR-Ansvarlig 

 

Den faktiske tilstanden i dag

Sig. Halvorsen: 20 kvinner - 247 menn

Dette utgjør en kvinneandel på 6.25 %

 

Hoveddelen av kvinnene som jobber i vårt selskap sitter i lederstillinger, eller merkantile stillinger. Vi har per dags dato få utførende innen rørfaget, men ønsker flere. Grunnen til at tallene er lave er først og fremst søkertilgangen til slike stillinger.

 

I utførende stillinger:

I Sig. Halvorsen som er det største selskap et i konsernet, har vi 20 kvinner. 4 av disse er utførende. DVS. 4 av 150 ansatte. Vi har et uttalt mål om å ligge på 20% for hele selskapet.

 

I lederstillinger:

Vi har 29 ledere i Sig. Halvorsen. Av disse er 3 kvinner. Dvs. 10%. To av disse sitter som toppledere i vår organisasjon.

Ledergruppen Sig. Halvorsen Holding består av 16 ansatte, hvorav 50% er kvinner.

 

Kursing og kompetanseheving

Vi har mange sertifikat og kompetansefremmende tiltak som går hele tiden. Her skal vi aldri skille på kjønn eller andre momenter. En hoveddel av våre kurs er av en slik karakter at de ikke får jobbe, dersom de ikke har disse. Dette er kurs de må ha for å være sertifisert til å ta jobben.

Vi skulle gjerne hatt flere kvinner inn på prosjektleder-kursene våre. Dette igjen ville gitt oss flere kvinnelige prosjektledere, noe vi jobber for å få til.

 

Likestillingstiltak som er iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av kjønn.

• Vi rekrutterer først og fremst lærlinger inn i utførende stillinger. Disse henter vi fra VGS. Vi er rundt på skolene i regionen og snakker til elevene. Her har vi pleid å ha med en kvinnelig rørlegger, som et forbilde når vi oppfordrer jenter til å søke.

• Vi bruker ofte jenter på bilder som ligger ved stillingsannonsene våre både på Finn og vår hjemmeside.

• Per i dag har vi tre lærlinger av 41 på rør som er kvinner. Når vi mottar søknader til våre lærlingplasser fra kvinner, tar vi alltid en nøye vurdering av kvalifikasjoner. Dersom en mann og kvinne stiller likt har vi besluttet at vi tar inn kvinnen, fordi vi ser at vårt psykososiale miljø nyter godt av det. Vi har utfordring med å få stort nok søkertilfang, så vi er avhengig av å få kvinnelige søkere til våre utførende stillinger. Alle står fritt til å søke, og vi oppfordrer kvinner til å søke.

• Nasjonalt har vi en gruppe som heter blirorlegger.no

Vår representant her er en kvinnelig rørlegger, nettopp for å appellere til jenter. Disse driver også en Snapchat-konto i egen bruker som er rettet mot ungdom.

• Vi vil nå legge inn i stillingsannonsene på våre hjemmesider at vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke uansett alder, kjønn, legning, funksjonsnivå og kulturell bakgrunn.

• Vårt uttalte mål er 20 % jenter inn i utførende stillinger. Dette er oppnåelig og vi jobber for å få dette til.

• Tiltak for å hindre all form for diskriminering er for oss først og fremst handlingsplan mot mobbing og varslingsplan mot trakassering. Dette ligger tilgjengelig for alle ansatte på vår Sharepoint.